Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
Český západ » Činnost » Projekty probíhající » Cesta k rovnocennému vzdělávání

Název projektu: Cesta k rovnocennému vzdělávání

Doba realizace: 1.1.2017 - 31.12.2017

Místo realizace projektu: Dobrá Voda na Toužimsku a Nová Farma na Tepelsku

 

Projekt reaguje na potřeby dětí žijících v těžkých životních podmínkách v sociálně vyloučených obcích na Toužimsku a Tepelsku. Děti z těchto lokalit mají nesnadnou startovní pozici při jejich cestě za vzděláním. Jejich situaci ovlivňuje mnoho faktorů, jako například nízké sebevědomí, nedostatek motivace k pravidelné školní docházce, chybějící podpora a ohodnocení ze strany rodičů, nekvalitní zázemí pro přípravu do školy, nevyhovující dopravní spojení z domova a negativní sociální status rodiny. Prioritou pro nás není nabízení aktivit ve vyloučených lokalitách, ale zapojení dětí mezi kolektiv dětí z majoritní společnosti. Mnohé ze znevýhodněných dětí  nejsou zvyklé komunikovat se svými vrstevníky a jsou vystaveny posměškům a ústrkům. Pracovnice podporují rodiče, aby děti posílali do MŠ, což se nám daří pro děti ve věku 5 let. U mladších ročníků se soustředíme na individuální přístup k osobnosti každého dítěte, podporujeme samostatnost a sebedůvěru a zároveň vedeme děti ke spolupráci v kolektivu. V mnohých případech rodiče nerozumí, proč by mělo dítě navštěvovat MŠ nebo ZŠ, pro ně samotné taková činnost není důležitá. Často se setkáváme s tím, že rodiče nechtějí své děti pouštět do kolektivu jiných dětí či MŠ, protože s nimi chtějí být doma. Tam se jim ovšem nevěnují a děti tráví čas bezprizorně, nemají režim (vstávají v pozdním dopoledni) a nudí se. Pro naši práci je tedy důležitá úzká spolupráce s rodiči, snažíme se jim ukázat správnou cestu, jak by se měli k dítěti chovat a proč je školní docházka důležitá.

 

V rámci projektu realizujeme následující aktivity: 

1.Předškolní klub na Nové Farmě

Nejmenší děti (ve věku 2-4 let) z NF potřebují ke svému rozvoji podporu v předškolní výchově, aby se naučily kooperaci, zásadám správného chování a pravidelnému režimu. Aktivita se realizuje 2 x 2 hodiny týdně na NF, kde je největší množství dětí této věkové skupiny. Cílem výchovy je příprava dětí na nástup do MŠ a zvládnutí požadovaných nároků. Výchova probíhá v prostorách školičky ČZ na Nové Farmě, bez přítomnosti rodičů. S rodiči jsme však v pravidelné kontaktu, a plánujeme také nějaké společné tvořivé aktivity.

2.Předškolní příprava pro budoucí prvňáčky

V rámci předškolní přípravy se děti z Dobré Vody a Nové Farmy (ve věku 5-6 let) učí rozvíjet poznávací dovednosti, představivost, tvořivost, komunikační dovednosti, schopnosti navazovat sociální kontakty, dále jsou vedeny k pozitivnímu přístupu k učení, samostatnosti, k úctě k sobě a ohleduplnosti k druhým. Mezi hlavní činnosti patří práce s pracovními listy, koncentrace na úkol a jeho vypracování, tak, aby byly lépe vybaveny pro vstup no 1. třídy základní školy. 

3.Individuální podpora vybraných dětí

Aktivita je zaměřena na individuální podporu dětí (ve věku 6- 8 let), které nezvládají „nápor“ školních povinností a potřebují motivaci, která se jim nedostává ze strany rodičů (ti látku základní školy často zvládají s obtížemi, někdy ji však ani nezvládají). V rámci této aktivity podporujeme také děti,které mají poruchy učení, jsou šikanované ve škole, nebo u nich sledujeme agresivní chování v jejich nejbližším prostředí, tj. v rodině, ze strany příbuzných, přátel a s tím spojená traumata, která děti nedokáží řešit. Hlavním cílem je neprodleně reagovat na aktuální potřeby dětí a nacházet efektivní řešení. Naše sociální pracovnice vytipovaly 6 dětí, se kterými se intenzivně pracuje - pravidelně například dojíždí na hipoterapii (fyzioterapeutická metoda vhodná kromě dětí s tělesným postižením také pro děti s poruchami pozornosti, učení, hyperaktivitou apod.) využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně) a dle potřeb daného dítěte jim bude případně nabídnuta jiná forma odborné pomoci.

4.Volnočasové aktivity pro znevýhodněné děti

Sociálně znevýhodněné děti mají stejné potřeby jako děti z běžných rodin, například  ježdění na výlety, tábory, návštěvy kulturních a sportovních akcí. Děti však neovlivní finanční a sociální situaci svých rodin, které jim podobné zážitky často nemohou poskytnout. Proto chceme organizovat volnočasové aktivity pro děti (ve věku 2- 8 let) ve formě tvořivých dílen (například keramická dílna pro maminky s dětmi) a několika jednodenních výletů. 

 

Projekt je realizován za finanční podpory Nadace Albatros.
 

 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje