Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
Český západ » Činnost » Projekty probíhající » Pryč ze začarovaného kruhu sociálního vyloučení

Doba realizace projektu: 1.7.2016 - 31.3.2016

Místo realizace projektu: Toužimsko a Tepelsko v Karlovarském kraji

Projekt je zaměřen na práci s důsledky sociálního vyloučení, které se ve stále vyšší míře objevují a jejich neuspokojivé či žádné řešení vede k jejich  prohlubování a minimální šanci na zlepšení.  Jedná se zejména o zadlužení. Mezi zhruba 300 klienty Českého západu má vysoké procento problémy s dluhy. Jedná se o dluhy na nájemném, na službách spojených s bydlením (elektřina, plyn), dluhy vůči pojišťovnám a zejména vůči poskytovatelům nebankovních (zřídka bankovních) úvěrů. Neuspokojivá ekonomická situace vede dlužníky k tomu, že hledají únik a "východiska" v návykových látkách (pervitin a alkohol) a výherních automatech, což nezřídka vede k závislostem. V neposlední řadě přináší život v sociálním vyloučení, neuspokojivá ekonomická a životní situace řadu zdravotních rizik a problémů, jenž nebývají včas diagnostikovány případně řešeny odpovídajícím způsobem (ve vyloučených lokalitách se nachází řada osob s vážnými psychickými problémy či i duševními nemocemi, které nebyly nikdy řádně diagnostikovány a léčeny, řada osob trpí neléčenou cukrovkou a řadou dalších civilizačních chorob). Na vině je chybějící prevence, nezodpovědný přístup k léčbě, despekt k současným autoritám, ale rovněž chybějící síť pomáhajících profesí.  

Český západ od roku 2002 poskytuje v těchto lokalitách sociální služby (od roku 2007 má registrované terénní programy a sociálně aktivizační služby) a je rovněž průkopníkem komunitní práce v ČR, problémy regionu tedy zná velmi dobře . Současný stav předlužení, závislostí a neuspokojivého zdravotního stavu obyvatelstva však považuje za mimořádně nebezpečný a jeho řešení přesahuje dalece rámec běžné sociální práce. Vyžaduje zapojení širší sítě odborníků, kteří by s identifikovanými problémy měli zkušenosti, byli v těchto problematikách řádně vzdělaní a měli by kompetence a prostor s těmito lidmi pracovat systematicky.  Zároveň je Tepelsko a Toužimskou krajem, kde notoricky chybějí oborníci téměř všech profesí, proto je velmi těžké najít řešení.

Cílem projektu je zlepšit životní situaci obyvatel sociálně vyloučených lokalit na Tepelsku a Toužimsku a napomoci jejich integraci do většinové společnosti. Díky projektu chceme dosáhnout toho, že bude " narušen" začarovaný kruh dluhů, závislostí a celkově špatné životní situace, který se v posledních letech zdá mnohem pevnější a beznadějnější.

Tohoto cíle chceme dosáhnout naplněním následujícch dílčích cílů:

- snížit zadlužení obyvatel sociálně vyloučených lokalit na Tepelsku a Toužimsku formou intenzivního dluhového poradenství, přístupem k právním službách a asistencí při řešení dluhů.

- zajistit přístup k odborné péči osobám závislým na návykových látkách a výherních automatech a nastavit mechanismy, které povedou k boji s těmito sociálně patologickými jevy.

- zajistit přístup k odborné péči osobám trpícím duševním onemocněním či výraznými duševními problémy a nastavit mechanismy, které sníží riziko a důsledky těchto problémů.

- zlepšit postoj osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách k vlastnímu zdraví a podpořit je v řešení svých zdravotních problémů a přístupu k preventivní péči. Tohoto stavu chceme dosáhnou formou včasné prvotní diagnostiky problému v přirozeném prostředí klientů a dlouhodobé asistenci při řešení problémů s lékaři či jinými odborníky.

-vytvořit síť odborníků se specifickými zkušenostmi a nástroji pro boj s dluhy, sociálně patologickými jevy, duševními nemocemi a sociálně zdravotními problémy a pokusit se přenést jejich dobrou praxi do regionu Tepelska a Toužimska ať už formou přímého poradenství nebo výměnnou zkušeností na odborné úrovni. 

 

Projekt byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje