Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
Český západ » Tisková zpráva

Projekt Lepší budoucnost pro romské děti skončil, aktivity, ale budou pokračovat

 

Karlovarský kraj // Toužim // Dobrá Voda // 2.5.2016

Projekt Lepší budoucnost pro romské děti je pro Český západ o.p.s. od 31. března 2016 již minulostí. Jeho vymezený čas se naplnil, nastalo vyhodnocování a vzpomínky – jaký ten rok s projektem vlastně byl – ale především také motivace a hledání cest jak to mnohé, co projekt přinesl, a co díky němu vzniklo a bylo zaseto, především udržet, rozvíjet a posouvat.  Není pro nás minulostí školička, kde se pravidelně setkává skupinka děti s pedagogickou pracovnicí a asistentkou a připravuje se tak v bezpečném prostředí na vstup do běžné školky a následně školy. Není pro nás minulostí ani podpora vzdělávání v rodinách a spolupráce se školami. Nadále chceme rozvíjet dobré a lepší vztahy mezi dětmi a jejich rodiči, vzájemné pochopení a pomoci jim překonávat překážky, často dané nelehkou sociální a ekonomickou situací.  Stále se budeme snažit podněcovat děti a mládež k aktivnímu a smysluplnému trávení volnému času, nabízet jim atraktivní aktivity, které jsou pro děti nežijící v prostředí sociálního vyloučení samozřejmostí.

Aktivity projektu, které probíhaly od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016, bylo možné realizovat díky grantu z Lichtenštejnska, Islandu a Norska v rámci EHP Fondů.  Mezi hlavní cíle projektu patřilo poskytnout podporu rodinám ze sociálně vyloučených lokalit, ve kterých Český západ o.p.s. dlouhodobě působí. Věnovat se dětem a mládeži v podpoře vzdělávání i volnočasových aktivitách, pomoci jim překonávat překážky způsobené životem v sociálním vyloučení a často nedostatečně podnětném prostředí tak, aby byly v budoucnu schopné plnohodnotně se zařadit do většinové společnosti, na trh práce a do běžného života.

Jednou z hlavních aktivit projektu byl provoz školičky na Nové Farmě, jedné ze sociálně vyloučených lokalit, ve které Český západ o.p.s. působí. Smyslem této aktivity bylo a je připravovat děti i jejich rodiče na snadnější vstup do systému vzdělávání. Děti i jejich rodiče z Nové Farmy potřebují ke svému rozvoji podporu v předškolní výchově, aby se děti naučily kooperaci, zásadám správného chování a pravidelnému režimu. Děti nejsou přivyklé běžným činnostem jako například půjčování věcí, hezkému chování k vrstevníkům a aktivitám ve skupině. Dětem také často chybí režim - jsou zvyklé vstávat se svými rodiči v pozdním dopoledni, a poté nezvládají brzké vstávání do školy i běžné školky. V rámci předškolní výchovy se děti učí rozvíjet poznávací dovednosti, představivost, tvořivost, komunikační dovednosti, schopnosti navazovat sociální kontakty, dále jsou vedeny k pozitivnímu přístupu k učení, k úctě k sobě a ohleduplnosti k druhým i k okolnímu světu, k samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti. Absence předškolního vzdělávání má výrazný vliv na to, jak dále budou zvládat povinnou školní docházku, proto je chod školky velkou prioritou. Předškolní podpora se týkala skupiny 6 – 11 dětí ve věku 3-6 let, které rodiče nemohou nebo nechtějí (finanční důvody, strach, nepřijatí?) posílat do MŠ v Teplé. Děti docházely do školky pravidelně dvakrát v týdnu s velkým zájmem a vzrůstající motivací. V průběhu trvání projektu se podařilo některé děti, které již školičkou prošly, umístit do běžné mateřské školy v Teplé. „I přesto, že projekt na podporu předškolní výchovy skončil, budeme se snažit hledat další možnosti pro realizaci. A to z toho důvodu, že zájem o tuto podporu z řad maminek stoupá. Jedná se především o děti ve věku od 2 let (i nižší věk). Považuji práci s dětmi od raného věku jako velké plus pro jejich přípravu na mateřskou školu, kooperaci s vrstevníky z okolí, ale také pro navázání hlubšího vztahu s rodiči dítěte. Ze zkušenosti mohu říci, že pokud rodič důvěřuje pracovnici a svěří ji svoje dítě, tak pak pracovnice může s rodiči pracovat i na dalších potřebách rodiny hlouběji.“ popisuje pracovnice školičky Monika Křemenová.

Další rovinou projektu byla systematická podpora vzdělávání dětí v rodinách, přímo v domácnostech, s cílem posílit motivaci celé rodiny ke vzdělávání, školní docházce a přípravě do školy a upozornit na význam vzdělávání a spolupráce se školou. Podpora se zaměřovala především na děti, které zahájily školní docházku (tedy první a druhou třídu), rozšířila se však i na starší děti a mládež, které ve školním procesu selhávají díky nedostatečné motivaci, podpoře a zájmu ze strany rodičů. Kateřina Binková, která se podpoře vzdělávání věnuje, hodnotí aktivitu jako velmi přínosnou: „Dodáváme dětem podněty, které v rodině nemají. Prostředí, ve kterém vyrůstají, je extrémně nepodnětné, chytáme je na potenciál, který mají, tvořivost, a tu se snažíme rozvíjet. Jako zásadní pro tuto práci vnímám navazování a získání důvěry, která je podmínkou pro jakoukoli další činnost, motivaci a zájem. Samotná školní příprava a doučování nestačí, jedná se o komplexní přístup a osobnostní i emocionální rozvoj.“

Velký důraz byl v projektu kladen také na skupinu mládeže, především s akcentem na bezpečné a smysluplné trávení volného času, skupinovou i individuální podporu v životních situacích, které s sebou období 13-18 let přináší. U této cílové skupiny se setkáváme s velmi nízkou motivací a zájmem. „Zaměřili jsme se jak na pravidelná setkávání a rozmluvy o tom, co je těší a co trápí, ale také na výjezdy na různé zajímavé akce a místa, vytipované tak, aby pro ně byly atraktivní, inspirativní, ukázali jim něco nového, podnítili v nich zájem, a to, že je možné se v mnoha směrech realizovat a rozvíjet, že je možné svůj volný čas trávit aktivně - nejen “aktivním” chatováním na Facebooku – které je nejčastějším způsob trávení volného času  -  a že je důležité v sobě objevit něco, co mě opravdu baví, na co mám talent, a na tom pak v rámci svých možností pracovat.“ komentuje průběh projektu Zdeňka Kučerová. Navštívili jsme kulturní (Street Battle Jam, Obří loutky v Plzni, akce v rámci festivalu Plzeň 2015, Festival Khamoro, kino), sportovní (účast na turnaji Fotbal pro rozvoj, bruslení, plavání, lanové centrum) a další zážitkové akce (taneční workshopy, graffiti, parkour, vícedenní pobyty), které jsou pro děti z majoritní populace běžné a dostupné, a které mládeži přinesly jak zábavu a možnost dostat se „ven“, ale také je v mnoha směrech posunuly a otevřely.

 

Více informací:

Mgr. Zdeňka Kučerová, PR pracovnice a tisková mluvčí, Český západ o.p. s., tel: +420 725 050 342, +420 776 678 971

www.cesky-zapad.cz; www.facebook.com/Ceskyzapad

http://cesky-zapad.cz/cinnost/projekty-probihajici/lepsi-budoucnost-pro-romske-deti-mladez

 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje